INTERN HUISREGLEMENT

 

ART. 1.    Men kan voortaan nog enkel lid blijven, op voorwaarde dat men deelneemt aan de globale groepsverzekering van de club.

ART. 2.    Er zal een jaarlijkse onkostenvergoeding worden gevraagd door het bestuur aan de  fietsende Leden van 35,00 €,

                steeds te herzien wanneer er onverwachte kosten opduiken. Rek. nummer BE 16 7507 0326 1074   Bic AXABBE22, op naam                  van de linthoutbikers.

ART. 3.    Een fietsend lid heeft slechts recht op groepskledij nadat hij één volledig seizoen en met een minimum van tien beurten                       heeft meegereden, en na evaluatie van het bestuur.

ART 4      Een nieuw lid dat voor de eerste maal een nieuw outfit ontvangt zal een bijdrage van 125€ betalen, ook te herzien                                 wanneer  het bestuur dat gezamenlijk beslist.

ART. 5.    Het maximaal aantal fietsende leden zal tot nader order niet meer dan 30 bedragen.

ART. 6.    Bij aankoop van nieuwe kledij, kan het bestuur een korting geven aan elk fietsend lid, op voorwaarde dat hij aan art. 3                         voldoet.

ART.7.     Elk fietsend lid mag suggesties aan één van de bestuursleden doen met het oog op eventuele agendapunten van een                          vergadering.

ART.8.     Leden die zich na afwezigheid van meer dan 3 maanden niet op eigen initiatief aanwezig melden, zullen niet meer                                   schriftelijk op de hoogte gebracht worden van onze evenementen.

ART9.   Starturen voor volgend seizoen :

                 - normale samenkomsten om 9u00

                 - toertochten in de buurt : samenkomst om 8u30

                 - toertochten in de buurt van het zoniënwoud : 8u00

ART10. Elk (fietsend) lid blijft persoonlijk verantwoordelijk voor zijn daden. Een familiale burgerlijke                                    aansprakelijkheidsverzekering is dan ook aangewezen om zichzelf te beschermen tegenover schade toegediend aan derden. De globale groepsverzekering dekt wel alle ongevallen waar geen derden bij betrokken zijn (voornamelijk individuele valpartijen) op      voorwaarde dat de betrokkene drager was van de welbekende helm.